Şehit yakınlarına, gazilere ve vazife malullerine sağlanan haklar

sehit-yakinlarina-gazilere-ve-vazife-malullerine-saglanan-haklar

Şehit yakınlarına, gazilere ve vazife malullerine mevzuat kapsamında bazı haklar sağlanmaktadır. Bu haklar tek bir kanunda yer almadığından takibinde ve bilinmesinde güçlükler yaşanmaktadır. Bu çalışmada şehit yakınlarına ve gazilere sağlanan haklar sıralanmış ve açıklanmıştır.

 1. VAZİFE MALULÜ AYLIĞI

2330 sayılı Kanun ve 3713 sayılı Kanun kapsamında engelli hâle gelerek bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye sevk edilenlere görev malullüğü aylığı bağlanır. Emekli aylığı almakta iken engelli hâle gelenlerin almakta oldukları aylıkları görev malullüğü aylığına dönüştürülür.  Ölenlerin kendilerine bağlanması gereken görev malullüğü aylığı, dul ve yetimlerine (eş, çocuk, anne ve babaları) intikal ettirilir. Bu kapsamda sosyal güvenlik kurumlarınca kendi mevzuatlarına göre bağlanan aylıklar % 25 artırılarak ödenir. Aylık miktar ve süreleri ilgili kanun hükümlerine göre değişmektedir.

2. AYLIKLARDA DERECE/KADEME ve EMSAL AYLIK İLERLEMESİ

SGK’ca vazife/harp malulü olarak değerlendirilen personel ile  dul ve yetimlerine (eş, çocuk, anne ve babaları) bağlanan aylıklar her yıl kademe ilerlemesi, her üç yılda bir derece ilerlemesi işlemine tabi tutularak yükseltilmektedir.

SGK’ca 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilen personel ile  dul ve yetimlerine (eş, çocuk, anne ve babaları) bağlanan aylıklar ise görevde olan emsalinin aldığı aylığa yükseltilmektedir.

İlerleme ve yükseltme işlemine ilişkin esas ve usuller ilgili kanun hükümlerine göre değişmektedir.

 1. NAKDİ TAZMİNAT

     3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21’inci maddesi uyarınca; kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

3713 sayılı Kanunun yukarıdaki atfına istinaden ve ayrıca 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren (barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle, trafik ve yol güvenliğini veya tutuklu ve hükümlülerin sevk ve nakillerini sağlamakla görevli olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Teşkilatında bulunan patlayıcı maddelerin incelenmesi, muhafazası, nakli, imha edilmesi ve zararsız hâle getirilmesi işlemlerinde görevlendirilenler, orman yangınlarını söndürme çalışmalarında fiilen görevli olanlar ile yetkililerce kendilerine bu kapsamda görev verilen kamu görevlileri ve gönüllüler bu görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıkları hizmet nedeniyle derhal veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölenler veya engelli hâle gelenler) lere  2330 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi uyarınca; şehidin kanuni mirasçılarına en yüksek devlet memuru brüt aylığının (Ek gösterge dâhil) 100 katı tutarında, yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malül olanlara 200 katı, diğer engelli hâle gelenlere 100 katının % 25’inden % 75’ine kadar, yaralananlara ise % 20’sini geçmemek üzere engellilik ve yaralanma derecesine göre nakdi tazminat ödenir.

Bu nakdi tazminatın tespitine esas tutulacak aylık; tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.

Nakdi tazminatın kanuni mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak ana veya babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz.

Nakdi tazminat ödemesi öngörülen diğer kanunlar şunlardır.

* 2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

* 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

* 2453 Sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

* 2566 Sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu

* 3497 Sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun

* 4536 Sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun

* 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu

 1. TÜTÜN İKRAMİYESİ/EK ÖDEME

16/10/1988 tarih ve 19961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3480 sayılı Maluller ile Şehit Dul ve Yetimlerine Tütün ve Alkol Ürünlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunla yapılan düzenleme ile Kanun’un 3. maddesinde sayılanlara  tütün ikramiyesi ödenmesine başlanmış, anılan Yasa 5217 sayılı Yasa’nın 31. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış, aynı Kanun’un 4. maddesi ile 5434 sayılı Kanun’a eklenen Ek 79. madde ile aynı miktarda ödeme, ek ödeme adı altında yapılmaya başlanmıştır.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun Ek Madde 79’uncu maddesinde; bu Kanun’un 56’ncı maddesi ile mülga 45’inci ve 64’üncü maddeleri, 5510 sayılı Kanun’un 47’nci maddesi, 2330 sayılı Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malullüğü aylığı üzerinden aylık bağlananlara bu madde uyarınca ek ödeme verilmesi öngörülmüştür.

SGK tarafından aylık bağlanmış olan vazife/harp malulü erbaş ve erler ile 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan korucu ve siviller ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine maluliyet dereceleri esas alınarak yılın ilk üç ayı içerisinde, 1 Ocak tarihinde belirlenen memur maaş katsayısı esas alınarak ödenmektedir. 6495 Sayılı Kanunla daha önce kendilerine tütün ikramiyesi ödenmeyen dul ve yetimlere 01.10.2013 tarihinden itibaren tütün ikramiyesi ödenmesi imkanı getirilmiştir.

Tütün ikramiyesi yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme yapılmaktadır. Miktar  ilgili kanun hükümlerine göre değişmektedir.Ek ödeme aylık bağlanan hak sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılmakta ve aylık alındığı sürece devam etmektedir.

 1. EMEKLİ İKRAMİYESİ

SGK’ca vazife/harp malulü olarak değerlendirilen  personel (erbaş ve er hariç) ile  dul ve yetimlerine (eş, çocuk, anne ve babaları) emekli ikramiyesi ödenir.

3713  sayılı Kanunun 21’inci maddesine göre yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malül olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.

 1. KİRA YARDIMI

Yurt içinde ve yurt dışında görevlerini ifa ederken terör eylemlerine muhatap olarak malûl olanların kendilerine, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine, yurt içinde ikametgâh olarak kullanacakları konut için ödenecek kira bedelinin 10 yıl süreyle Devlet tarafından karşılanması 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesi (b) bendinde hükme bağlanmıştır. Kira yardımından yararlanmanın usul ve esasları 2006/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile belirlenmiştir. Buna göre;

 1. Kanun kapsamında bulunan kişilere ödenecek kira bedeli için belli bir limit belirlenmeyecek, rayiç kira bedelinin tamamı ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bütçesinden karşılanacaktır.
 2. Kiralanacak konutun kullanım alanı (net) 120 m2’yi geçmeyecek, bu alanın tespitinde konut sahibi ile konutu kiralayan arasında yapılan sözleşme esas alınacaktır.
 3. İkametgâh olarak kiralanacak konutlar lüks (sauna, jakuzi, dubleks, tripleks, şömine) olmayan konutlardan seçilecek, büyükşehirbelediyelerinin bulunduğu illerde şehrin bulvar ve ana caddeleriyle iş merkezi yoğunluklu mahaller dışında olacaktır.
 4. 3’üncü maddede belirlenen kriterlere göre hak sahiplerine ödenecek kira bedeli, kiralamanın yapıldığı yerdeki belediye rayiçlerini geçmeyecektir.
 5. Yakıt, su, elektrik, apartman ve site aidatı gibi ödemeler kira kapsamında olmadığından kira bedeli dışında tutulacak ve oturan tarafından karşılanacaktır.
 6. 3713 sayılı Kanunun anılan hükmü çerçevesinde kira sözleşmeleri hak sahibi ile mal sahibi arasında yapılacak ve kiralamanın yapıldığı yerdeki kurum harcama yetkilisince onaylanacaktır.

      7. EĞİTİM ÖĞRETİM YARDIMI

Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlilerinin, 2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin, 2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin, Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin, terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı malul hale gelenlerin kendileri ve öğrenime devam eden çocukları ile belirtilen haller nedeniyle hayatını kaybedenlerin öğrenime devam eden çocuklarına SGK tarafından eğitim öğretim yardımı ödenir.

2330 sayılı Kanunun 7’nci maddesi uyarınca; söz konusu Kanun’da yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede sakat kalanların çocukları devlete ait yatılı okul ve eğitim kurumlarında yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ücretsiz olarak okutulur.

2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 5’inci maddesi uyarınca; şehit çocuklarından şartları sağlayanların belirlenen kontenjanla sınavsız, parasız yatılı ve burslu öğrenciliğe alınacağı,

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 13’üncü maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 57’nci maddesi uyarınca; bu kurumlarda ücretsiz okumada şehitlerin ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklara öncelik verilir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nin 11’inci maddesi uyarınca; şehit ve gazi çocuklarından yurt ücreti ve depozito alınmaz.

Mehmetçik Vakfı Yönetmeliğinin 82’nci maddesi uyarınca; şehit olan erbaş ve erlerin çocuklarına bakım ve öğrenim yardımı yapılır.

 1. ÖLÜM YARDIMLARI

(1) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu’nun 20’nci maddesi uyarınca; kurumun üyelerinin ölmeleri durumunda mirasçılarına ölüm yardımı yapılır.

(2) 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 177’nci maddesi uyarınca; subay ve astsubayların ölümü halinde, sağlığında bildiri ile gösterdiği kişiye, sağlığında bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine Orgeneral aylığının (Ek gösterge dâhil) iki katı tutarında ölüm yardım ödeneği verilir.

(3) TSK Dayanışma Vakfı Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesi uyarınca; dayanışmaya katılıp da vefat edenin eşine ve/veya çocuklarına, eş veya çocuklarına yoksa anne ve/veya babasına bir defada vefat yardımının yapılır.

(4) 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16’ncı maddesi uyarınca uzman erbaşların ölümü halinde eşine ve çocuklarına ölüm yardım ödeneği verilir.

(5) TSK Mehmetçik Vakfı Yönetmeliği’nin;

(a) 79’uncu maddesi uyarınca; şehit olan erbaş ve erlere (uzman erbaşlar ve uzman jandarmalar hariç) maddi yardım yapılır.

(b)   81’inci maddesi uyarınca; şehit olan erbaş ve erin eşinin hamile olması durumunda doğan çocuğuna doğum yardımı yapılır. Şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden erbaş ve erin çocuğunun vefat etmesi halinde çocuğun annesine, annesinin çocuğu terk etmesi durumunda vasisine yardım yapılır.

 1. SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYI VE İLAVE ÜCRET ALINMAMASI

5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmaktadır.

Ancak yaptığı görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden ve SGK’ca harp malullüğü veya 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar kapsamında değerlendirilen TSK personelinin (yedek subay, erbaş ve er dahil) bakmakla yükümlü olduğu kişilerden söz konusu sağlık hizmetleri katılım payı alınmamaktadır.

Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak ilave ücret alınmaktadır.

Yaptığı görevin sebep ve tesiriyle hayatını kaybeden ve SGK’ca harp malullüğü veya 3713 ve 2330 sayılı Kanunlar kapsamında değerlendirilen TSK personelinin (yedek subay, erbaş ve er dahil) bakmakla yükümlü olduğu kişilerden söz konusu ilave ücret alınmamaktadır.

 1. ELEKTRİK VE SU ÜCRETLERİNDE İNDİRİM

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi uyarınca; şehit maaşı bağlanan dul ve yetimlerinin (anne ve baba dâhil) meskenlerinde tükettikleri elektrik ve su ücretleri indirimli tahsil edilir.

 1. RUHSAT VE VERGİSEL HAKLAR

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un 7’nci maddesi uyarınca; şehidin şahsi tabancasının kanuni mirasçılarına devri ücretsiz yapılır. Bu silahtan yıllık ruhsat ücreti alınmaz.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesi uyarınca; Bakanlar Kurulu tarafından şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içerisinde brüt 200 metre kareyi geçmeyen tek meskeninin vergi oranlarını sıfıra kadar indirilebilir.

 1. MADALYA HAKKI

2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu’nun 2’nci maddesi uyarınca; ilgili Bakanın teklifi, Bakanlar Kurulunun onayı ve Cumhurbaşkanının tevcihi ile şehit olan kişilerin bu Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen mirasçılarına Devlet Övünç Madalyası verilir.

 1. HUSUSİ PASAPORT VERİLMESİ

5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 14’üncü maddesi uyarınca; aylık emsalleri esas alınarak yükseltilmesi suretiyle 1, 2 ve 3’üncü maaş derecesine sahip gelen şehit eşlerine, bunların yanında yaşayan, evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan kız çocuklarına ve yine yanında yaşayıp reşit olmayan erkek çocuklarına talepleri ve diğer şartları taşımaları halinde Hususi Damgalı Pasaport verilir.

 1. FAİZSİZ KONUT KREDİSİ

         (1) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine göre, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre, 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananların,

Yukarıdaki kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

Harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken faizsiz kredi hakkından yararlanmaksızın hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerinin,

Yukarıdaki haller kapsamında harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlilerinin,

İlgili mevzuatına göre aylık bağlanan malullerden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin,

684 sayılı KHK kapsamında olan 15 Temmuz Gazilerinin,

faizsiz Konut Kredisinden yararlanma hakkı bulunmaktadır.

(2) Toplu Konut İdaresi Tarafından Şehit Ailelerine, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesi uyarınca; şehitlerin öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmiş ise kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana ve babasını konut sahibi yapabilmek için bir konutla sınırlı olmak şartıyla faizsiz kredi verilir.

 1. ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKKI

24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun veya 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.  (4736 Sayılı Kanun Madde 1)

 1. İSTİHDAM HAKKI

3713 sayılı Kanunun Ek 1’inci ve Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmelik uyarınca; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca şehidin eş ve çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin; şehidin ana, baba ve kardeşinin bulunmaması durumunda eş veya çocuklarından toplam iki kişinin; şehidin eş veya çocuğunun bulunmaması durumunda ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam iki kişinin; ana veya babanın bu hakkı kullanmaması durumunda ise bir diğer kardeşi olmak üzere toplam iki kişi işe yerleştirilir.

İstihdam hakkı malul gazilere de tanınmış ancak şehit yakınlarından farklı olarak istihdam hakkı bir kişi olarak öngörülmüştür. Buna göre malullerin kendileri veya eş veya çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi işe yerleştirilir.

İstihdam hakkı başvuruları; istihdam talep formu doldurulmak suretiyle istihdam hakkından yararlanmak isteyenlerin ikamet ettikleri ildeki aile ve sosyal politikalar il müdürlüğüne yapılır.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluklarına Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesi uyarınca; şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkez sınav veya bu Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen kurum tarafından yapılan sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlasının eklenmesi suretiyle hesaplanmış puanı dikkate alınır.

 1. YER DEĞİŞTİRME HAKKI

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’in Ek Madde 2’nci maddesi uyarınca; terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri ile olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atama talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkânları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği’nin 31/A maddesi uyarınca; eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi şehit olan personelin ataması, talep halinde, şehadet zamanına bakılmaksızın, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, bir defaya mahsus olmak üzere istediği garnizona yapılır.

 1. SOSYAL TESİSLERDEN İSTİFADE HAKKI

23 Haziran 2006 tarih ve 2006/16 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlara Ait Sosyal Tesislerden Şehit Yakınları ile Gaziler, Harp ve Vazife Malulleri ve Yakınlarının Yararlanmasına İlişkin Başbakanlık Genelgesi uyarınca; şehitlerin eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir