3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. maddesinde, “Kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca; a) Malul olanlarla, ölenlerin aylığa müstehak dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, bunların görevde olan emsallerinin almakta oldukları aylıklardan; emekli olanların öldürülmeleri halinde ise, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı ve Kanuna göre kendisine bağlanabilecek emekli aylığından az olamaz. Yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malül olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir. Bu bent hükümlerine göre ilgililere fazla olarak yapılan ödemeler, faturası karşılığı ilgili sosyal güvenlik kuruluşlarınca Hazineden tahsil edilir…” hükmü yer almaktadır.

Bağlanan aylıklar nedeniyle maddi bir zararın kalmaması

            * Olayda, davacılar yakını jandarma Binbaşı … uğramış olduğu terör saldırısı sonucunda vefat etmesi nedeniyle … eşine, çocuklarına ve babasına 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre 15/04/2015 tarihinden itibaren görevdeki emsalinin görev aylığı kadar vazife malullüğü  aylığı bağlandığı, tütün ikramiyesi tahakkuk ettirildiği, 5434 sayılı Kanunun 89. maddesi ile 4082 sayılı Kanun uyarınca en yüksek devlet memuru aylığının 30 katı tutarında emekli ikramiyesi ödendiği, ayrıca 2330 sayılı  Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca da davacılardan … 11.216,00 TL nakdi tazminat ödendiği dikkate alındığında, maddi tazminat isteminde bulunan davacı … aktif ve pasif dönemde maddi bir zararının bulunmadığı görülmektedir. (Danıştay 10.D.2018/3417 E-2022/4650 K)

            * Davacılar yakını jandarma astsubay başçavuş … uğramış olduğu terör saldırısı sonucunda vefat etmesi nedeniyle … eşine, çocuklarına, anne ve babasına 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre 15/09/2015 tarihinden itibaren görevdeki emsalinin görev aylığı kadar vazife malullüğü  aylığı bağlandığı, tütün ikramiyesi tahakkuk ettirildiği, 5434 sayılı Kanunun 89. maddesi ile 4082 sayılı Kanun uyarınca en yüksek devlet memuru aylığının 30 katı tutarında emekli ikramiyesi ödendiği, ayrıca 2330 sayılı  Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca da davacılardan … için 11.749,64 TL, …. için 11.749,64 TL nakdi tazminat ödendiği dikkate alındığında, davacıların aktif ve pasif dönemde maddi bir zararının bulunmadığı görülmektedir.

Bu durumda, Mahkemece, 3713, 5434 ve 2330 sayılı Kanunlar uyarınca davacılara yapılan ödemeler ve bağlanan aylık tutarları dikkate alınarak davanın maddi tazminata ilişkin kısmının tamamının reddine karar verilmesi gerekirken, hükme esas alınacak nitelik ve yeterlilikte olmayan bilirkişi raporuna dayanılarak maddi tazminat isteminin kısmen kabulü yolunda verilen kararın bu kısmında hukuki isabet bulunmamaktadır. (Danıştay 10.D.2021/4424 E-2022/4647 K)

Terör olaylarının önlenmesi, takibi veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla ifa edilen görevler sırasında veya bu görevlere gidiş dönüşler esnasında meydana gelen kazalar sonucunda yaralanan, sakatlanan, hastalanan veya hayatını kaybedenler

* Davacılar tarafından, murislerinin, polis memuru olarak görev yapmakta iken görevi sırasında 25/11/1995 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucunda vefat etmesi nedeniyle kendilerine 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca bağlanan aylığın, vefat olayının 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilerek artırılması için yaptıkları başvurunun reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir. 04/07/2012 tarih ve 6353 sayılı Kanun’un 75. maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. maddesine eklenen fıkra ile terör olaylarını önlemek amacıyla her türlü patlayıcı maddeye bağlı olarak meydana gelen olaylar sonucunda ya da her ne şekilde olursa olsun terör olaylarının önlenmesi, takibi veya etkisiz hale getirilmesi amacıyla ifa edilen görevler sırasında veya bu görevlere gidiş dönüşler esnasında meydana gelen kazalar sonucunda yaralanan, sakatlanan, hastalanan veya hayatını kaybedenlerin, 3713 sayılı Kanun’un durumlarına uygun hükümlerinden yararlandırılacakları kurala bağlanmış olduğu göz önüne alındığında, davacıların murislerinin ölüm olayının 3713 sayılı Kanun kapsamında olduğu açıktır. (Danıştay 10.D.2018/4644 E-2020/2257 K)

 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında tanınan istihdam hakkı, memnu hakların iadesi kararı verilmesi halinde mahkumiyet kararı memuriyete engel teşkil etmez.

*  Davacının sözü edilen mahkûmiyetine bağlı olan hak yoksunluklarının, dava konusu işlemin tesis edildiği tarihten önce aldığı memnu hakların iadesi kararı ile ortadan kalktığı açık olduğundan, davacının memuriyete engel mahkûmiyetinin bulunduğundan bahisle istihdam talebinin reddine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.(Danıştay 12.D.2016/10668 E-2019/6095K)

Psikiyatrik bakımdan TSK’da görev yapamayacağına karar verilmesi halinde bu rahatsızlığın sürekli olduğu tıbbi raporla ortaya konulursa 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife maluliyeti kabul edilmelidir.

* Piyade yüzbaşı olarak görev yapmakta iken  28.11.2017 tarih ve … sayılı Sağlık Kurulu Raporu’nda hakkında ”Travma sonrası stres bozukluğu” tanısı konularak, “TSK da görev yapamaz silah taşıması ve bulundurması uygun değildir” kararına istinaden 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü sayılan ancak maluliyetinin geçici olduğuna karar verilen davacı tarafından, maluliyetinin sürekli olduğuna karar verilmesi istemiyle yapılan 12.06.2019 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali  istemiyle açılan davada; Mahkemelerince aldırılan 12.11.2020 tarih ve … sayılı Ankara (Bilkent) Şehir Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu’nda; ”1053 Sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri İle Dereceleri Hakkında Nizamnamenin 6. Derecesinin 205. maddesine uyduğu ve maluliyetinin sürekli olduğu tıbbi kanaatine varılmıştır.” şeklinde tespitlere yer verildiği, anılan raporun hükme dayanak teşkil edebileceği kanaatine varıldığı, davacının söz konusu rahatsızlığının sürekli olduğu kanaatine varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin olarak Ankara 8. İdare Mahkemesince verilen 31.12.2020 tarih ve E:2019/1805, K:2020/2408 sayılı karar hukuka uyarlıdır.(Ankara Blg.İd.Mah.11.İd.Dava D.2021/2084 E-2024/349 K)