684 SAYILI KHK

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesindeki düzenlemenin terörle mücadele sırasında yaralanan tüm personeli kapsamadığı, malullük düzeyinde yaralanması olmayan personelin gözetilmediği eleştiri konusu yapılmaktaydı. Bu eleştiriler üzerine 23 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 684 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesi ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa eklenen Ek 3. maddede; “21 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (h), (i) ve (j) bentleri kapsamında terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlardan, talepleri üzerine 13/7/1953 tarihli ve 4/1053 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılanlara, bu dereceleri esas alınarak aşağıda yazılı gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, nakdi tazminat karar tarihini takip eden aybaşından başlamak üzere aylık bağlanır. …” hükmü yürürlüğe konulmuştur. Anılan Kanunun Geçici 17. Maddesinde ise ” Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 21 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (h), (i) ve (j) bentleri kapsamında terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayanlardan talepte bulunanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki hizmet süreleri, unsurlar ve memur aylık katsayısı ile ödenmekte olan aylıkları esas alınarak ek 3 üncü madde hükümlerine göre tespit olunacak tutarda bu maddenin yürürlüğe girdiği takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmayanlara aylık bağlanaması

*  Davacı tarafından, … ilçesinde bulunan .. Tugayı Komutanlığı’nda askerlik görevini yapmakta iken, 30.07.1996 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandığından bahisle 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında vazife malulü sayılarak aylık bağlanması istemiyle yapılan başvurusunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali  istemiyle açılan davada; olayda, davacının yaralanmasının görevini yapmakta iken yaşanan olay nedeniyle meydana geldiğinin Diyarbakır Asker Hastanesi’nce  düzenlenen 05.08.1996 tarihli  sağlık raporu ile sabit olduğu açık olup, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’na 02.01.2017 tarihinde 684 sayılı KHK ile eklenen ek 3. madde uyarınca davacının durumunun söz konusu mevzuat kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, buna göre, davalı idarenin sağlık kurulunca davacının yeniden muayene edilmek suretiyle yaralanmasının 1053 sayılı Nizamnamedeki derecelerden birine girip girmediğinin tespit edilmesi gerekirken aksi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. (Ankara Blg.İd.Mah.11.İd.Dava D.2021/3612 E-2023/880 K sayılı kararı)

Terör eylemi nedeniyle yaralanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sayılmayanlara aylık bağlanması hususunda bir karar verilmeden önce ilgilinin tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek gerekli tetkiklerin yapılması suretiyle sağlık raporu düzenlenmesi sağlanmalıdır.

* … Tabur Komutanlığı emrinde askerlik görevini yapmakta iken 24.04.1998 tarihinde icra edilen operasyon görevi sırasında havanın yağışlı, yerlerin kaygan olması nedeniyle ayağının kayarak düşmesi sonucunda yaralandığı, 20 gün işgöremez raporu düzenlendiği ve taburcu edildiği, 23.07.2001 tarihli Sağlık Raporunda “askerliğe elverişlidir” denildiği, 20 gün işgücü kaybına karşılık Tazminat Komisyonunun 16.08.2001 tarihli kararı ile tazminat ödenmesine karar verildiği, bilahare 01.02.2017 tarihli dilekçesi ile 684 sayılı KHK uyarınca aylık bağlanması talebinde bulunması üzerine durumunun incelendiği, 28.07.2017 tarih ve 7678 sayılı Sağlık Kurulu Kararı ile malûl olmadığına ve 1053 sayılı Nizamnameye göre tespit edilecek derecesi bulunmadığına karar verildiği, 27.03.2019 tarihinde vazife malûlu sayılması, vazife malûlü sayılamıyorsa 684 sayılı KHK’ya göre aylık bağlanması istemiyle yeniden başvuru yapıldığı, 04.04.2019 tarih ve E.5198417 sayılı dava konusu işlemle başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta; davalı idarece, 23.07.2001 tarihli sağlık kurulu raporu incelenerek davacının başvurusunun reddedildiği, davacının  tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek son sağlık durumunu gösterir sağlık raporunun düzenlenmesi suretiyle 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede öngörüldüğü şekilde Nizamname hükümlerinde belirlenen derecelerden herhangi birinin kapsamında bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekirken, davacıdan tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek yeni tarihli bir sağlık raporu istenmediği görülmektedir.

Bu durumda; davacının durumunun 13.07.1953 tarihli ve 4.1053 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre derece tespit edilebilmesi için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek gerekli tetkiklerin yapılması suretiyle düzenlecek sağlık raporunun incelenmesi suretiyle bir işlem tesis edilmesi gerekirken, 23.07.2001 tarihli sağlık kurulu raporunun  incelenmesi suretiyle eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. (Ankara Blg.İd.Mah.11.İd.Dava D.2021/2289 E-2023/914 K sayılı kararı)