Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle TSK personelinin tabi olduğu ceza ve disiplin hukukunda son yıllarda kapsamlı değişiklikler yaşanmıştır. TSK Disiplin Kanununun yürürlüğe girmesi, askerî yargı organlarının kapatılması, asker kişilerin işledikleri askeri suçların soruşturmasının diğer kamu görevlilerinin işlediği görev suçlarında uygulanan soruşturma iznine tabi kılınması ve son olarak tüm disiplin cezalarına karşı personel statüsü gözetilmeksizin yargı yolunun açılması sistemsel anlamda çok köklü değişikliklerdir.

TSK personelinin tabi olduğu yeni ceza ve disiplin hukuku sistemlerinin uygulayıcılar tarafından kolayca ve hızlı bir şekilde özümsenmesi gerek idari-adli işlem tesis eden ve gerekse de tesis edilen idari-adli işlemlerin muhatabı olan TSK personeli açısından çok önemlidir. Bu yüzden tabi olunan ceza hukuku ve disiplin hukuku sistemlerinin çok iyi bilinmesi TSK personelinin menfaatinedir. Bu çalışmada tüm TSK personeli için uygulanabilir olan ceza ve disiplin hukuku sistematiğinin izah edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada tüm TSK personelinin sistematiği kolayca kavramasının ve zihinlerdeki soru işaretlerinin kolay bir şekilde giderilmesi hedeflenmiş ve hukuki tartışmalardan mümkün olduğunca uzak kalınarak uygulamaya ışık tutmaya yönelik sade bir dil kullanılmıştır.  Çalışmanın hukukçu olmayanlar için de bir başvuru kaynağı olması amaçlanmıştır.

Çalışmadaki bilgiler, belli görevleri yapanlara yönelik olarak kaleme alınmamış, işlemi yapan ve işlemin muhatabını aynı anda aydınlatmak amaçlanmıştır. Çalışma hazırlanırken “bir TSK personeli görevin icrasına yönelik olarak hukuka dair neleri bilmelidir?” sorusuna cevap mahiyetinde açıklamalar yapılmış, öz ve kolay anlaşılır bilgilere yer verilmiştir. TSK personelinin hemen hemen hiç karşılaşmadığı, uygulaması çok nadir olan konular çalışmanın kapsamı dışında tutulmuş, personelin karşılaşabileceği konular gerektiği kadar açıklanmış, zorunlu olmayan ayrıntılara yer verilmemiştir.

Maiyetindeki personeli bir suç işleyen bölük komutanı adli yönden ve disiplin hukuku yönünden ne yapması ve nasıl yapması gerektiğini, ön inceleme veya disiplin soruşturması yapmakla görevlendirilen personel yetki ve sorumluluklarını, bir disiplin cezasını inceleyen üst disiplin amiri ne şekilde karar vereceğini, bir disiplinsizlik nedeniyle hakkında işlem başlatılan bir personel eyleminin hangi disiplinsizliği oluşturduğunu ve savunma hakkını nasıl kullanabileceğini bu çalışma sayesinde tespit etme imkânına sahip olacaktır.

Çalışmada konulara ilişkin açıklamalar yapılırken Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi içtihatlarına yer verilerek kapatılan askerî yargı organlarının meseleleri ele alış biçimleri ve yaklaşımları belirtilmiş, akabinde daha önce askerî yargının görev alanında bulunan ceza ve disiplin hukukuna ilişkin meselelerde bugün itibariyle görevli yargı mercilerinin güncel yaklaşımları vurgulanmıştır. Bazı içtihatlara uzun metinler şeklinde yer verilmiştir. Bu sayede içtihatlarda yer alan açıklamalardan azami şekilde istifade edilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmanın birinci kısmında TSK personeli tarafından öncelikle bilinmesi gereken temel hukuksal konular ve kavramlar açıklanmıştır. İkinci kısımda TSK personelinin tabi olduğu ceza yargısı, üçüncü kısımda TSK personelinin disiplin hukuku incelenmiştir. Dördüncü kısımda TSK personeli tarafından sıklıkla gerçekleştirilebilecek suç ya da disiplinsizlik teşkil eden eylemler açıklanmıştır. Çalışmanın beşinci kısmında sıklıkla karşılaşılan bazı konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Altıncı ve son kısımda ise disiplin hukuku ve adli işlemlerde sıklıkla kullanılan bazı belgelere somut örnekleri ile yer verilmiştir.