TSK personelinin tabi olduğu ceza ve disiplin hukukunda son yıllarda kapsamlı değişiklikler yaşanmıştır. TSK Disiplin Kanununun yürürlüğe girmesi, askerî yargı organlarının kapatılması, asker kişilerin işledikleri askeri suçların soruşturmasının diğer kamu görevlilerinin işlediği görev suçlarında uygulanan soruşturma iznine tabi kılınması ve son olarak Anayasa Mahkemesi kararı ile uyarma, kınama ve hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarına ve yükümlü erbaş ve erler ile askerî öğrencilere verilen disiplin cezalarına karşı yargı yolunun açılması sistemsel anlamda çok köklü değişikliklerdir.

Sitede, asker kişilerin disiplin ve ceza hukukuna ilişkin öz açıklamalar yer almakta, açıklamalardan sonra da güncel kararlara yer verilmektedir. Disiplin hukuku kapsamında TSK’da görevli devlet memurları disiplin hukukuna da ayrı bir bölüm ayrılmıştır.

Disiplin ve ceza hukukunun yanında askeri idare hukuku da asker kişiler yönünden son derece önemlidir. Asker kişilerin, haklarında tesis edilen idari işlemlerden dolayı menfaatlerinin ihlal edilmesine, haklarına kavuşamamalarına günlük hayatta sıklıkla rastlanılmaktadır. Atama ve yer değiştirme, geçici ve ek görevlendirme, belli görevlere seçilmeme, statünün sonlandırılması, olumsuz ve sübjektif sicil verilmesi, mali hakların verilmemesi kuşkusuz en sık karşılaşılan olgulardır. Özellikle Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin kapatılmasından sonra askeri idare hukukuna ilişkin içtihatlarda farklılıklar yaşandığı gözlenmektedir. Bu nedenle özellikle idari yargı mercilerinin askeri idare hukukuna ilişkin yaklaşımını yansıtmaya yönelik açıklamalara ve güncel içtihatlara yer verilmiştir.

TSK personelinin idari, adli ve disiplin hukuku sistematiğini kolayca kavramasının ve zihinlerdeki soru işaretlerinin kolay bir şekilde giderilmesi hedeflendiğinden ve hukuki tartışmalardan mümkün olduğunca uzak kalınarak uygulamaya ışık tutmaya yönelik sade bir dil kullanılmıştır. Sitenin tüm TSK personeli için bir başvuru kaynağı olması amaçlanmıştır

Çalışmada, TSK personeli olmak isteyen, TSK’daki statülerden birinde istihdam edilmek isteyen kişilerin sınav, mülakat, sağlık, güvenlik soruşturması vb. nedenlerle statüye alınmamasından doğabilecek uyuşmazlıklara da yer verilmiştir. TSK içerisinde statü değişikliği işlemleri nedeniyle ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar da bu bölüm kapsamına dahil edilmiştir.

Askerlik yükümlüğünün yerine getirilmesi bağlamında günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan yoklama kaçağı kalmak ve bakaya kalmak eylemlerine ilişkin açıklamalar yapılmış, bu eylemlerin hangi durumlarda idari para cezası gerektireceği, hangi durumlarda suç teşkil edeceği güncel içtihatlar ile izah edilmiştir.

Vatan için hayatlarını ortaya atan TSK personelinin görevlerini icra ederken vefat etmeleri ya da yaralanmaları halinde kendilerinin ve yakınlarının girecekleri statülerin ne olacağı, kimlerin şehit, kimlerin gazi sayılacağı, kimlerin vazife, kimlerin harp, kimlerin terör malûlü kabul edileceği, ne gibi haklara sahip olunacağı konusundaki açıklama ve içtihatlara da geniş yer ayrılmıştır.

Sitenin yaşayan nitelikte olması arzu edilmekte olup, bu doğrultuda;

– TSK personelini ilgilendiren güncel konulara,

– TSK personelini ilgilendiren güncel mevzuat değişikliklerine ilişkin açıklama ve görüşlere,

– TSK personelini ilgilendiren konularda Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Bölge İdare Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerince verilen güncel ve önemli kararlara yer verilmektedir.